Program kursu na kierowników wypoczynku

 1. Planowanie pracy wychowawczej – wykład i zajęcia praktyczne – 1 godzina
 2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wykład i zajęcia praktyczne – 1 godzina:
  • podział na grupy
  • wybór samorządu
  • rada kolonii – obozu
  • rozkład dnia
  • rada wychowawców
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników:
  • obowiązujące przepisy – wykład i zajęcia praktyczne – 2 godziny:
   • podczas przejazdu na miejsce wypoczynku
   • w czasie trwania wypoczynku
   • przeciwpożarowe
   • w czasie kąpieli
   • w czasie poruszania się po drogach
   • w czasie wycieczek i turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, autokarowe, górskie, spływy kajakowe)
   • normy żywienia
   • zasady obsługi urządzeń elektrycznych
   • zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
  • abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) – zajęcia praktyczne – 3 godziny
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego – wykład i zajęcia praktyczne – 2 godziny
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – wykład – 1 godzina
  • obowiązujące przepisy

Razem 10 godziny, w tym: 6 godziny – wykład i zajęcia praktyczne, 1 godzina – wykład, 3 godziny – zajęcia praktyczne

Program kursu na wychowawców wypoczynku

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wykład i zajęcia praktyczne – 3 godziny:
  • koordynacyjna rola władz oświatowych
  • obowiązujące przepisy
  • elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku – wykład i zajęcia praktyczne – 2 godziny:
  • rada wychowawców
  • grupa jako zespół wychowawczy
  • organizacja i rozkład dnia
  • regulamin uczestnika
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej – wykład i zajęcia praktyczne – 4 godziny:
  • opracowanie planu wychowawczego grupy
  • dokumentacja wychowawcy
  • obowiązki wychowawcy grupy
  • metody i formy realizacji planów wychowawczych
 4. Ruch i rekreacja:
  • wykład – 1 godzina:
   • cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
   • metody nauki technik pływania
  • zajęcia praktyczne – 4 godziny:
   • gry i zabawy ruchowe
   • zajęcia z gier zespołowych
   • sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
   • organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 5. Turystyka i krajoznawstwo – wykład i zajęcia praktyczne – 4 godziny
  • cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
  • organizacja wycieczek
  • organizacja biwaków
  • gry terenowe
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe – wykład i zajęcia praktyczne – 5 godzin
  Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:
  • organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
  • elementy kulturalne zajęć w rozkładzie dnia
  • prowadzenie kroniki
  • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
  • gry i zabawy świetlicowe
  • konkursy, wystawy, dyskusje
  • śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne – wykład i zajęcia praktyczne – 2 godziny:
  Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:
  • formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
  • prace dekoracyjne i zdobnicze
  • indywidualne zainteresowania uczestników
  • rozwój zainteresowań uczestników
 8. Prace społecznie użyteczne – wykład i zajęcia praktyczne – 2 godziny:
  Cele i zadania prac społecznie użytecznych:
  • wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
  • prace w zakresie samoobsługi
  • prace na rzecz miejsca wypoczynku
  • prace na rzecz środowiska
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
  • Wykład i zajęcia praktyczne – 4 godziny:
   • przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
   • przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
  • Zajęcia praktyczne – 4 godziny:
   • abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

Razem: 36 godzin, w tym: 26 godzin – wykład i zajęcia praktyczne, 1 godzina – wykład, 9 godzin – zajęcia praktyczne