Zaświadczenie

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje. Zaświadczenie wydajemy na podstawie:

  • § 14 ust. 6. Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu, otrzymuje odpowiednio zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku.
  • § 14 ust. 7. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
  • § 14 ust. 8. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.2015.109).

Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczyku

Zaświadczenie wychowawcy - przód Zaświadczenie wychowawcy - tył

Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczyku

Zaświadczenie kierownika - przód Zaświadczenie kierownika - tył